nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Lieve Leuke Dierbare Knuffels

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Knuffelfabriek is een handelsnaam van Nora Werkt BV.

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING NORA WERKT
 

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle door Nora Werkt te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen in verband met verkoop en levering van producten, het verlenen van diensten, het verrichten van werkzaamheden en/of het geven van adviezen. 
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan ieder natuurlijk of rechtspersoon die met Nora Werkt een overeenkomst aangaat of wil aangaan of aan wie Nora Werkt een aanbieding doen of voor wie Nora Werkt een levering of prestatie verricht alsmede diens rechtsopvolgers. 
 3. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever, hoe deze ook luiden, zijn nimmer van toepassing en binden Nora Werkt niet, tenzij deze schriftelijk en uitdrukkelijk met zoveel woorden door Nora Werkt zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Nora Werkt een mededeling van de opdrachtgever dat deze de voorwaarden niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart onweersproken laat.   
 4. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet  geldt of niet van toepassing is, geldt terzake een wel geldige en van toepassing zijnde bepaling die de niet geldige bepaling het meest benadert. Indien geen aansluiting kan worden gevonden bij een andere bepaling zoeken partijen gezamenlijk naar een oplossing die de niet geldende bepaling het meest benadert. In alle gevallen blijven de voorwaarden voor het overige van kracht.
 5. Nora Werkt kan in de offerte en bij overeenkomst van deze algemene voorwaarden afwijken. Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de inhoud van de offerte van Nora Werkt dan wel de inhoud van de overeenkomst geldt hetgeen in de offerte of overeenkomst staat bepaald.   
 

Artikel 2. Offertes en sluiting van een overeenkomst

1.  Alle door Nora Werkt gedane aanbiedingen en offertes zowel mondeling als schriftelijk gedaan zijn immer vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Zij kunnen door Nora Werkt zonder opgaaf van reden       binnen vijf dagen na ontvangst van bericht van aanvaarding worden herroepen.

     Het enkel uitbrengen door Nora Werkt van een prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Nora Werkt niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever, doch geldt als       een uitnodiging om met Nora Werkt in onderhandeling te treden, tenzij anders wordt vermeld. 
 1. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij bij die offerte anders is vermeld.
 2. Een overeenkomst komt tot stand doordat en nadat een door de opdrachtgever op een door Nora Werkt gedaan aanbod aansluitende opdracht schriftelijk en ondertekend door Nora Werkt is ontvangen. Ingeval er sprake was van een vrijblijvend door Nora Werkt gedaan aanbod, is Nora Werkt alsnog gerechtigd dit aanbod zonder opgaaf van reden te herroepen binnen vijf dagen na ontvangst van de opdracht van de opdrachtgever.  
 3. Indien een opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding door Nora Werkt een opdracht verstrekt, komt die opdracht eerst tot stand nadat Nora Werkt dit schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. In een dergelijk geval is de opdrachtgever aan de op dat moment bij Nora Werkt geldende prijzen gebonden.
 4. De opdrachtgever is behoudens in geval van overmacht aan zijn kant of wanprestatie aan de kant van Nora Werkt niet gerechtigd eenzijdig een opdracht te annuleren. Voor zover de opdrachtgever zonder daartoe gerechtigd te zijn een opdracht meent te moeten annuleren is hij verplicht alle daaruit voor Nora Werkt voortgevloeide en voort te vloeien schade en kosten te vergoeden, waaronder een vergoeding voor de gederfde winst.
 

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en gelden voor levering af fabriek, en zijn exclusief de kosten van vracht, verpakking, verzekering, door de overheid te heffen rechten of belastingen, de kosten van eventuele montage en installatie buiten de werkplek en BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Nora Werkt is gerechtigd de overeengekomen prijzen op grond van stijging van een of meer componenten die de prijzen bepalen te verhogen (zoals onder andere de loonkosten, de kosten van grondstoffen, materialen en dergelijke) in welk geval de opdrachtgever niet gerechtigd is tot ontbinding van de overeenkomst.
De prijzen die gelden voor overeenkomsten met een looptijd van meer dan 12 maanden zijn (daarenboven) onderhevig aan een jaarlijkse aanpassing op basis van het Nederlandse prijsindexcijfer van het CBS consumentenprijsindex. Nora Werkt ziet erop toe dat bij toepassing van zowel artikel 3 lid 2 en lid 3 geen doublure in die zin dat prijsverhogingen tweemaal worden doorbelast, plaatsvindt.
 1. Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van een opdracht door of namens de opdrachtgever zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever. 
 2. Proefexemplaren en/of monsters worden uitsluitend in productie genomen tegen een vooraf overeengekomen vergoeding voor materiaalkosten en arbeidsuren. 
 3. Indien met de opdrachtgever vooraf geen aangenomen prijs voor de uitvoering is overeengekomen worden de uitgevoerde werkzaamheden berekend op grond van de werkelijk gemaakte kosten, te vermeerderen met een winstmarge voor Nora Werkt.
 

Artikel 4. Eigendommen van opdrachtgevers

De opdrachtgever blijft het risico dragen van alle aan Nora Werkt in bewaring en gebruik, voor bewerking en verwerking ter beschikking gestelde zaken. De opdrachtgever dient deze tegen alle mogelijke calamiteiten adequaat te verzekeren.
 

Artikel 5. Door of via opdrachtgevers aangekochte en ontvangen zaken

 1. Indien ten behoeve van het vervaardigen van de opgedragen producten door de opdrachtgever grondstoffen, halffabricaten en dergelijke aan Nora Werkt worden geleverd dient de opdrachtgever in te staan voor de deugdelijkheid van deze zaken alsmede dat deze zaken voldoen aan alle daartoe in alle redelijkheid te stellen kwaliteitseisen aldus opgenomen in NENnormen of andere kwaliteitsnormen.
 2. Op dezelfde wijze dient de opdrachtgever in te staan voor de in zijn opdracht door Nora Werkt van door hem aan te wijzen leveranciers te betrekken grondstoffen, halffabricaten en dergelijke.
 3. Zowel in de situatie van lid 1 als lid 2 van dit artikel is Nora Werkt tot geen andere controle gehouden dan een zogenaamde ‘zichtcontrole’. Ingeval van leveranties van soortzaken of grootte van dezelfde soort is Nora Werkt tot geen andere controle gehouden dan een zogenaamde steekproefsgewijze zichtcontrole.  
Ingeval na vervaardiging door Nora Werkt van de eindproducten en levering daarvan aan de opdrachtgever of elders Nora Werkt wordt aangesproken terzake  tekortkomingen in die eindproducten welke geheel dan wel gedeeltelijk zijn toe te schrijven aan de door de opdrachtgever of via de leverancier aangeleverde grondstoffen, halffabricaten en dergelijke dient de opdrachtgever Nora Werkt terzake die aanspraken te vrijwaren.  
 1. Eenzelfde vrijwaring dient de opdrachtgever Nora Werkt te verlenen ingeval de toeleveranciers Nora Werkt terzake een en ander aansprakelijk stellen.  
 2. Nora Werkt is op geen enkele wijze aansprakelijk terzake voormelde tekortkomingen jegens de opdrachtgever zelf.
 

Artikel 6. Werktekening – reproductiemateriaal

Nora Werkt is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de opdrachten indien deze het gevolg zijn van door de opdrachtgever aan Nora Werkt verstrekt ondeugdelijk reproductiemateriaal en/of fouten in aan Nora Werkt aangeleverde werktekeningen of andere informatie c.q. instructies.  
 

Artikel 7. Levertijd en levering

 1. De levertijd waaronder mede te verstaan de termijn van de door Nora Werkt te verrichten werkzaamheden, begint te lopen op de dag waarop de opdracht door Nora Werkt is ontvangen. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen en dergelijke noodzakelijk zijn, dan wel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd eerst in nadat alle gegevens, tekeningen en dergelijke in bezit van Nora Werkt zijn dan wel de formaliteiten zijn afgewikkeld. Indien door de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan te leveren zaken, waaronder halffabricaten, niet tijdig zijn aangeleverd, is Nora Werkt gerechtigd de levertijd te verlengen met de daardoor veroorzaakte vertraging in de uitvoering van de overeenkomst en is Nora Werkt gerechtigd om de schade ontstaan door leegloop, c.q. stilstand van productieprocessen te verhalen op de opdrachtgever.  
 2. Onverminderd hetgeen hiervoor en hierna in dit artikel is opgenomen, geldt dat indien door Nora Werkt een eerste betaling bij de opdrachtbevestiging wordt verlangd de levertijd eerst begint te lopen op de dag van ontvangst van deze eerste betaling.

 
 1. De door Nora Werkt opgegeven levertijden zijn ramingen en bevatten nimmer fatale termijnen. 
 2. Een eventuele overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding, of op het weigeren van het afnemen van de zaken of op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 3. De plaats van levering is de vestigingsplaats (werkplaats) van Nora Werkt, tenzij tussen partijen een andere plaats van levering wordt overeengekomen. Levering geschiedt af fabriek. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van de opdrachtgever. Ingeval op grond van een daartoe gemaakte afspraak de te leveren zaken op een andere plaats dienen te worden afgeleverd al dan niet na installatie ervan, gaat het risico op de opdrachtgever over na aflevering op die plaats c.q. na installatie van de zaken op die plaats.
 4. Indien levering in gedeelten geschiedt, gelden afzonderlijke leveringen op zichzelf als geleverd. Nora Werkt is gerechtigd deze leveringen apart te factureren. De opdrachtgever is gehouden de facturen betrekking hebbende op de gedeeltelijke leveringen te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.  
 5. De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst over op de opdrachtgever wanneer volledige betaling van alle bedragen inclusief eventuele rente en kosten die de opdrachtgever aan Nora Werkt verschuldigd is krachtens de overeenkomst of krachtens eerdere of latere overeenkomsten, alsmede terzake van vorderingen wegens een tekortkoming in de nakoming van genoemde overeenkomsten heeft plaatsgevonden. De opdrachtgever is derhalve niet gerechtigd vóór dat tijdstip de zaken aan derden te verpanden, noch is de opdrachtgever bevoegd de zaken aan derden over te dragen. De opdrachtgever is wel bevoegd de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering te gebruiken.
 6. Nadat Nora Werkt haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen is Nora Werkt gerechtigd de geleverde zaken terug te halen. Opdrachtgever stelt Nora Werkt in staat daartoe de plaats te betreden waar de zaken zich bevinden.
 7. Indien de opdrachtgever weigert de voor levering gereed zijnde zaken af te nemen, ontslaat dit hem niet van zijn verplichting de facturen na verloop van de betalingstermijn, ingaande op het moment waarop de zaken aan de opdrachtgever worden aangeboden, te voldoen en is Nora Werkt gerechtigd de daardoor voor Nora Werkt ontstane schade zoals opslagkosten en dergelijke aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8. Opslag

 1. Het risico voor door Nora Werkt vervaardigde goederen gaat op de opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van artikel 4.2.  
 2. Indien door toedoen van de opdrachtgever het gereed product niet onmiddellijk of op de afgesproken afroeptermijn naar de plaats van bestemming kan worden vervoerd, is Nora Werkt gerechtigd, zonder ingebrekestelling, deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te (laten) slaan en betaling te verlangen als had de aflevering plaatsgevonden. In die gevallen waarin de opdrachtgever na ingebrekestelling de zaken niet binnen een redelijke termijn afneemt, heeft Nora Werkt het recht de zaken aan derden te verkopen, in welk geval de nettoopbrengst in mindering komt op het aan Nora Werkt totaal verschuldigde.  
 3. De door Nora Werkt gemaakte kosten voor in op en uitslag komen voor rekening van de opdrachtgever.
 

Artikel 9. Garantie

 1. Gedurende zes maanden na de leveringsdatum c.q. de datum waarop de zaken ter levering zijn aangeboden verleent Nora Werkt garantie voor fabricagefouten.  
 2. Nora Werkt streeft ernaar bij de uitvoering van de aan Nora Werkt verleende opdrachten gebruik te maken van deugdelijk materiaal. Ingeval die materialen verborgen gebreken kennen, is Nora Werkt voor de daardoor veroorzaakte kosten en/of schade niet aansprakelijk. 
 3. Indien herstel van een fabricagefout naar het oordeel van Nora Werkt niet mogelijk is, is Nora Werkt nimmer tot meer verplicht dan tot creditering van de met betrekking tot (het betreffende onderdeel van) de opdracht in rekening gebrachte bedragen.
 4. Onverminderd het voorgaande dient de opdrachtgever binnen acht dagen na constatering van zo’n ondeugdelijkheid c.q. gebrek bij Nora Werkt hierover te reclameren. De opdrachtgever dient de betreffende zaken, indien nodig voor herstel, voor zijn rekening en risico naar Nora Werkt te transporteren.
 5. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien:
  1. de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik dan wel van andere oorzaken dan de ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
  2. Nora Werkt na overleg met de opdrachtgever gebruikte materialen heeft verwerkt of gebruikte zaken heeft geleverd;
  3. de oorzaak van de fouten niet kan worden aangetoond;
  4. veranderingen zijn aangebracht in de geleverde zaken;
  5. er sprake is van normale slijtage;
  6. opdrachtgever verplichtingen uit hoofde van de betrokken of andere overeenkomsten met Nora Werkt niet nakomt, betalingsverplichtingen daaronder begrepen.
  7. indien de fouten of gebreken voorkomen in de door de opdrachtgever aangeleverde of voorgeschreven materialen dan wel de fouten of gebreken in het product geheel dan wel gedeeltelijk worden veroorzaakt door gebreken c.q. fouten in de door de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde of voorgeschreven zaken.   
  8. indien de fouten of gebreken voorkomen in de aan Nora Werkt door de opdrachtgever voorgeschreven leveranciers aangeleverde grondstoffen en materialen dan wel de fouten of gebreken in het eindproduct geheel dan wel gedeeltelijk worden veroorzaakt door gebreken c.q. fouten in die materialen.
 6. Indien de nakoming van deze garantieverplichtingen niet af onze werkplaats geschiedt is Nora Werkt gerechtigd voorrijkosten, transport  reis  en verblijfkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 

Artikel 10. Betalingen

 1. De opdrachtgever dient de facturen van Nora Werkt binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op een door Nora Werkt aangewezen bank  of girorekening, zonder toepassing van enige aftrek of schuldvergelijking.
 2. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever vanaf de eerste dag dat die termijn verlopen is, en zonder nadere aankondiging, over het openstaande bedrag de op dat moment geldende wettelijke handelsrente, zoals bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 BW, verschuldigd per maand of gedeelte van een maand.  
 3. Alle onder de invordering van het verschuldigde bedrag vallende kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten inbegrepen, ook die van rechtskundige bijstand, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van genoemde rente verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,  exclusief BTW.  
 4. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst tot voldoening van aan Nora Werkt verschuldigde rente, alsmede de gemaakte (invorderings)kosten en daarna vindt er verrekening plaats van de oudste openstaande facturen, ook wanneer de opdrachtgever aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.  
 5. Ingeval van niet of niettijdige betaling, aanvraag tot surseance van betaling, aanvraag tot faillissement, beslag op alle of op een gedeelte van de zaken van de opdrachtgever of liquidatie van zaken van de opdrachtgever en/of kennelijke verminderde kredietwaardigheid van deze laatste zal Nora Werkt het recht hebben alle nog lopende overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 6. In de gevallen, als bedoeld in artikel 10.5, is iedere vordering uit welke hoofde dan ook, die Nora Werkt op de opdrachtgever mocht hebben, direct en in zijn geheel opeisbaar.
 7. Nora Werkt is gerechtigd zaken van de opdrachtgever, die aan Nora Werkt ter beschikking zijn gesteld in verband met de aan Nora Werkt verleende opdracht, onder zich te houden en de afgifte daarvan op te schorten, totdat de opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Nora Werkt.  
 

Artikel 11. Overmacht

 1. Indien Nora Werkt door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren is Nora Werkt gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Nora Werkt op betaling door de opdrachtgever van hetgeen Nora Werkt reeds heeft geleverd dan wel heeft gepresteerd voordat er sprake was van een overmacht situatie, dan wel zijn Nora Werkt gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten. Ingeval voor opschorting wordt gekozen blijft Nora Werkt gerechtigd bij voortduren van de overmacht situatie de overeenkomst alsnog geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.  
 2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor Nora Werkt tijdelijk of blijvend buiten haar schuld niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen zoals werkstakingen transportproblemen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, zowel bij Nora Werkt als bij haar toeleveranciers, toerekenbare tekortkomingen bij haar toeleveranciers, bedrijfsbezetting, uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten of grondstoffen alsmede al die omstandigheden die de gehele of gedeeltelijke nakoming door Nora Werkt van haar verplichtingen beletten dan wel beperken voor zover Nora Werkt aan die omstandigheden geen schuld heeft en/of Nora Werkt op die omstandigheden in alle redelijkheid geen althans onvoldoende invloed kan uitoefenen.
 

Artikel 12. Rechten van industriële en intellectuele eigendom

 1. Tenzij anders is overeengekomen behoudt Nora Werkt de auteursrechten en alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de door Nora Werkt gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, (proef)modellen, monsters, programmatuur en dergelijke 
 2. De in lid 1 vermelde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Nora Werkt niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond.
 3. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij de auteursrechten of het industriële eigendomsrecht bezit terzake de door hem aan Nora Werkt in verband met de door Nora Werkt uit te voeren werkzaamheden aangeleverde tekeningen, modellen, afbeeldingen, programmatuur en dergelijke. Opdrachtgever vrijwaart zo nodig Nora Werkt in en buiten rechte voor claims van derden op voormelde industriële en/of intellectuele eigendomsrechten
 4. Bij overtreding van hetgeen in dit artikel is bepaald is de opdrachtgever aan Nora Werkt een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,00 onverminderd het recht van Nora Werkt op vergoeding van alle door Nora Werkt daardoor geleden en nog te lijden schade.
 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Nora Werkt is nimmer gehouden tot vergoeding van direct of indirect geleden schade voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde zaken of diensten of ontstaan door niet correct gegeven adviezen, behoudens ingeval van opzet of grove nalatigheid. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend bedrijfsschade, bedrijfsstoring, gegevensverlies of vermindering of gevolgschade door welke oorzaak dan ook, daaronder begrepen vertragingen in de levertijd van zaken en diensten, uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Nora Werkt is niet aansprakelijk voor de door medewerkers van door Nora Werkt in te schakelen derden aan de opdrachtgever of derden toegebrachte schade uit welken hoofde dan ook veroorzaakt.
 3. In alle gevallen is, indien enige aansprakelijkheid door Nora Werkt wordt erkend of door de Rechter wordt vastgesteld, de aansprakelijkheid van Nora Werkt beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar terzake wordt uitgekeerd. 
 4. Indien om wat voor een reden dan ook de verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel het een niet verzekerbare, of niet verzekerde zaak betreft is de aansprakelijkheid van Nora Werkt beperkt tot maximaal het aan de orde zijnde factuurbedrag exclusief BTW dan wel het in een periode van zes maanden gefactureerde bedrag exclusief BTW ingeval van een duurovereenkomst.
 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 1. Op elke overeenkomst tussen Nora Werkt en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank Zeeland – West Brabant.